Personuppgiftsspolicy

“Klägget – granskningsinstitut för demokratin” är ett projekt som drivs av den ideella föreningen “Skifte för Sverige” (organisationsnummer: 802461-8087). I denna text, precis som i övrig verksamhet, använder vi namnens kortformer Klägget och Skiftet. Klägget är ett opinionsbildande granskningsinstitut som granskar området där gränserna mellan politiker, lobbyister och företagsintressen upplöses. Verksamheten kommer att bedrivas främst genom publicering på hemsidan klagget.nu och genom det elektroniska nyhetsbrevet Kläggnytt. Det är föreningen Skiftet som är personuppgiftsansvarig.

Det här är Kläggets policy för hur vi hanterar människors personuppgifter och lever upp till lagstiftningen om dataskydd och integritet.

Vill du kontakta oss om något som har med den här policyn eller dina personuppgifter att göra kan du skriva till [email protected].

Vi är restriktiva med att samla in data om våra användare. Vi samlar till exempel inte information i onödan om de som besöker vår hemsida – och därför behöver vi heller inte störa våra besökare med en kak-policy.

Lagstiftning:

Vi följer den gällande lagstiftningen om dataskydd och personuppgiftsbehandling. Det gäller bland annat EU:s dataskyddsförordning, i fortsättningen kallad GDPR (EU/2016/679), den svenska dataskyddslagen (SFS 2018:218), och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2022:482), vanligen kallad LEK.

Behandling av personuppgifter om någon besöker vår hemsida:

Klägget sparar ingen information från de som besöker vår hemsida. Vi använder en del så kallade funktionella kakor som är nödvändiga för att sidan ska fungera säkert, men det är bara sådana som är tekniskt nödvändiga och som inte kräver samtycke enligt lag.

När vi använder oss av en tredjepartstjänst på hemsidan, som till exempel YouTube, är hemsidan gjord så att användare behöver ge samtycke för det särskilt för att se innehållet. Då bör man vara medveten om att sådana tjänster kan spara mer personuppgifter än vad Klägget gör.

Personuppgifter om någon skriver upp sig för vårt nyhetsbrev:

Om någon vill prenumerera på vårt nyhetsbrev Kläggnytt begär vi samtycke till att vi sparar personens e-postadressadress. Vi kommer också att spara uppgifter om när och hur personen gett samtycke. Det här är uppgifter som vi sparar så länge användaren prenumererar och tar del av nyhetsbrevet. 

Vi kommer att använda uppgifterna för att skicka nyhetsbrev, och försäkra att vår e-post kommer fram.

Vårt nyhetsbrev innehåller (i likhet med de flesta nyhetsbrev) en liten bild som berättar om ifall prenumeranten öppnat e-postbrevet och vi spårar om hen klickar i brevet. Det är information som vi behöver för att skriva bättre nyhetsbrev i framtiden, och för att kunna ta bort prenumeranter från sändlistan som inte läser våra utskick under en längre period. Det är viktigt att vi gör det, för det är stor risk att e-postföretagen spam-markerar ett nyhetsbrev som mottagarna inte öppnar, och vi vill säkerställa att våra brev inte fastnar i spam-filter. Vi behöver samtycke för detta.

Samtycket om att vi får sätta en liten bild i nyhetsbrevet gäller så länge en person prenumererar på nyhetsbrevet. Bilden gör att vi vet om en person har öppnat e-post-utskicket. Vidare spårar vi vilka som klickat i brevet. Datan vi får ut av bilden och klicken kommer vi att spara i högst två år. En person kan alltid begära att få dessa uppgifter borttagna. När någon avprenumererar raderas alla personuppgifter som Klägget hanterar.

Personuppgifter i samband med donationer:

Donationer till Klägget går genom Skiftet och hanteras i enlighet med Skiftets policy för donationer och dataskydd.

Behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål:

Klägget är ett nyhetsmedium med utgivningsbevis, vilket innebär att vår verksamhet är skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen. Vi hanterar därmed också personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens undantag för journalistiska ändamål. Detta innebär också att vi är skyldiga att skydda våra uppgiftslämnares anonymitet om de inte vill vara offentliga.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

I GDPR återfinns principer enligt vilka personuppgifter ska hanteras. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Klägget kommer endast att hantera de insamlade personuppgifterna för att bedriva verksamhet i linje med Kläggets syfte. Genom till exempel samtycke blir Kläggets behandling av användarens personuppgifter berättigad. Den som vill prenumerera på Kläggets nyhetsbrev behöver samtycka till vår behandling av användarens personuppgifter.

Behandling kan även ske med grund av rättsliga förpliktelser eller intresseavvägningar. Det innebär att om vi anser att det ligger i användarens intresse att behandla personuppgifter och detta intresse överväger det integritetsintrång behandlingen utgör så kan behandlingen ske utan samtycke. Även i dessa fall kommer Klägget att beakta de principer som GDPR ger uttryck för.

Registerutdrag och radering:

Privatpersoner har rätt att veta om vi lagrar deras personuppgifter, och vilka uppgifter som lagras. Om någon uppgift är felaktig har den registrerade rätt att begära att den rättas. Användare har rätt att ta del av vilka uppgifter Klägget har sparat om dem samt hur de behandlas.

Om en användare begär att Klägget ska radera alla eller vissa av dennes behandlade personuppgifter så kommer vi att göra det. Om det är så att Klägget utifrån rättsliga förpliktelser eller av berättigade intressen behöver spara vissa personuppgifter kommer vi i dessa fall informera registrerade användare om detta och radera de personuppgifter som inte behöver sparas.

Kontakta [email protected] om du vill att vi ska radera dina personuppgifter.

Dataskyddsombud:

Klägget har ett dataskyddsombud vars syfte är att informera och ge råd till Klägget och dess personuppgiftsbiträden vid behandlingen av personuppgifter så att detta sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudet är självständig och oberoende av Klägget och dess personuppgiftsbiträden. Klägget får inte ge instruktioner till dataskyddsombudet och heller inte avsätta eller utsätta dataskyddsombudet för sanktioner för att denne har utfört sina uppgifter.

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess och konfidentialitet rörande alla personuppgifter som denne behandlar.

Dataskyddsombudet Björn Nordqvist kan kontaktas genom följande kontaktuppgifter: [email protected] 

Klagomål:

Om man anser att Klägget behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt så ska man vända sig till Integritetsmyndigheten, som har hemsidan www.imy.se. De har telefonnummer 08-657 61 00, och man kan skriva till dem på [email protected]. Det kan vara värt att tänka på att texter som skickas till Integritetsmyndigheten blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Ändringar av Personuppgiftspolicyn:

Klägget förbehåller sig rätten att göra ändringar i Personuppgiftspolicyn. Ändringar som anses kunna innebära väsentliga konsekvenser för användarna kommer att flaggas för i god tid innan dessa införs. Denna flaggning kommer att ske via e-post. Ändringar som inte anses ha väsentliga konsekvenser för användarna kommer inte att föregås av information via e-post.

Enligt principen om lex posterior är det den senaste versionen av Personuppgiftspolicyn som gäller. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på klagget.nu.